Informa Markets is part of the Informa Markets Division of Informa PLC

Informa
Informa

英富曼全方位安全标准 是英富曼在新冠肺炎疫情后,在我们的展会活动中提高健康和安全标准的方法。

新闻/媒体信息

Andy Luk

人力资源和企业传播部副总裁

电子邮件:[email protected]


Informa Markets亚洲企业传播部

[email protected]